Dernek Tüzüğü

KOCAELİ YÜKSEK ÖĞRENİM DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

MADDE  1-Derneğin Adı                : Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği   /   Kısa Adı : “KYÖD”                

MADDE  2-Derneğin Merkezi        : Kocaeli’dir.  Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

MADDE  3-   DERNEĞİN AMACI VE AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI:

Kocaeli il sınırları içinde çalışan yada ikamet eden, ayrıca ülke içi ya da dışı başka kentlerde yaşamlarını sürdüren Kocaelili yüksek öğrenimlileri çatısı altında toplayarak, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı birlik ve dayanışmayı gerçekleştirerek çağdaş, demokrat ve laik bir çizgide toplum içinde aydın olmanın sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek,

Ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için, lise ve dengi okulları bitirmiş gençlerimizi yüksek öğrenime özendirerek yüksek öğrenimin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, topluma faydalı olarak yetişebilmelerine olanak sağlamak, onlara ilkelerimiz doğrultusunda örnek olmak.

Yüksek Öğrenim yapan gençlerimizin temel gereksinimlerini karşılayacak etkinliklerde bulunmak, kişi, kurum ve kuruluşları özendirmek,

Ulusal ve evrensel değerleri esas alarak, yüksek öğrenim gençliği başta olmak üzere tüm insanlarımızın toplumsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak,

Ülkemizi, Kocaeli’yi, Kocaeli’nde yaşayan insanlarımızı ve özellikle yüksek öğrenimlileri ilgilendiren sorunların çözümlenmesi için, dernek amaçlarına uygun olmak koşulu ile merkezi ve yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve basın yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak, politikalar ve projeler üretmek, komisyonlar ve çalışma gurupları kurarak üretilen projelerin geliştirilmesine katkı vermek, bu projeleri ve KYÖD’ü en iyi şekilde temsil edecek iletişim ortamlarını hazırlamak,

Günümüzün yükseltilmesi gerekli değerleri olan; insan hakları, barış, kardeşlik, birlik ve dayanışmanın özendirilmesine yönelik çalışmalar ve toplumsal sorunlara çözüm üretilmesinde yer alarak örgütlenme bilincine katkıda bulunmak,

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün belirlediği temel ilkeler doğrultusunda; kişilikli, kendini sürekli yenileyen, geliştiren, kendi mutluluğunu sağlama yanında bunu başka insanların ve toplumun bütünü içinde değerli ve anlamlı bulan çağdaş, akılcı, demokrat ve laik yüksek öğrenim gençliğinin yetişmesine katkıda bulunmak,

Çevre bilincinin ve kültürünün gelişmesi için etkinliklerde bulunmak, ulusal çevre sorunları ve kentsel yaşama yönelik politikalar üretmek, üretilen politika ve projelerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesine katkı vermek,

Yöresel ve ulusal çağdaş eğitim projeleri üretmek, uygulamak üzere kurumlar oluşturmak, yatırımlar yapmak.

Dernek bünyesinde oluşan olanak ve birikimleri ülke sorunlarının çözümüne yönlendirecek bir şekilde çağdaş bir sivil toplum örgütü olarak sosyal ve toplumsal yaşamın koordinasyonunda etkili, dinamik bir işlevi üstlenmek, merkezi ve yerel yönetimler ve diğer kurumlar ile toplumsal yaşamın çağdaş gereksinimlere yönelik işbirliği temelinde yeniden yapılanmasını özendirmek,

 1. Üyeler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak için; bina, sosyal tesis ve diğer taşınmazları kiralamak,  satın almak ve inşa etmek, lokal açmak, 
 2. Bina, sosyal tesis ve lokali amaçlar doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği koşullar çerçevesinde üyelerin hizmetine sunmak,
 3. Amaçları doğrultusunda, panel, açık oturum, konferans, kongre, sempozyum ve seminer gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenlemek,
 4. Dernek üyelerinin, Koceeli’nin ve gerektiğinde tüm ülkenin ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşamına katkılar sağlayıcı ve kamuoyu oluşturacak etkinliklerde bulunmak,
 5. Bilgi toplumu çağının gereklerine uygun olarak, nitelikli ve çağdaş insan gücünü oluşturacak bir yüksek öğrenim gençliği yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla başarılı ancak dar gelirli öğrencilere burs yönetmeliği çerçevesinde burs vermek, dernek bünyesinde kurslar açmak ya da dernek katkısı ile benzeri kurs ve eğitim ile ulusal ve uluslararası kültürel değişim projelerine katılmalarını sağlamak veya doğrudan organize etmek, bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek,
 6. Yüksek Öğrenim yapan gençlerimizin öğrenimlerini daha sağlıklı bir ortamda sürdürebilmeleri için gerekli olan kredi, burs gibi maddi destek sağlayıcı fonlar oluşturmak üzere tüm kent ölçeğinde kişi ve kuruluşları bu amaç etrafında toplamak, kampanyalar düzenlemek, yüksek öğrenim gençliğinin barınma gereksinimlerine karşılık verecek yurt açmak veya açılması için organizasyon yapmak,
 7. Kocaeli ve İzmit’le özdeşleşen gün ve geceler düzenlemek tiyatro, konser, şenlik, balo, sergi, sportif yarışmalar gibi etkinliklerde bulunmak ve üyelerin bu etkinliklerden yararlanmasını sağlamak.  
 8. Üyeler arasında iletişimi sağlamak, değişik vesilelerle, derneğin genel amaçları doğrultusunda üyeleri bir araya getirecek sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak, dernek etkinliklerini üyelere ve kamuoyuna yansıtabilmek amacıyla kitap, gazete, dergi, bülten gibi süreli ya da süresiz yayınlar çıkarmak, üyeler arasında ekonomik desteği sağlamak, 
 9. Derneğin maddi gücünü geliştirmek üzere projeler üretmek ve gerçekleştirmek, dernek üyelerinin birlikteliğini pekiştirecek üyelerin katılabileceği vakıf ve şirketlerin oluşumunu özendirici çalışmalar yapmak.
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 11. Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulduğunda gerekli sayıda personel çalıştırmak sosyal haklarını ve ücretlerini ödemek.
 12. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek. 
 13. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek.
 14. Uluslararası projeler oluşturmak veya uluslararası projelere katkı sağlamak, ayrıca AB fonları ve konsolosluk hibelerinden yararlanmak.
 15. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
 16. Yurt, Sosyal Tesis, Spor Tesisleri gibi kalıcı binalar yapmak ve bunları tefriş etmek. .  
 17. Dernek amaçlarına uygun olarak eğitim, sağlık, arama-kurtarma gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili olarak bağışta bulunmak mal ve hizmet satıl almak ve harcama yapmak.
 18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek
 19. İş disiplinini sağlayacak her türlü genel yönetmeliği hazırlamak.
 20. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak

MADDE  4-   DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI :

Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarda getirilen kısıtlamalar saklıdır.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulu’nca en çok 30 (otuz) gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.        

Onursal Üyelik için bu koşul aranmaz. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu Kararı ile Onursal Üye olarak kabul edilebilir.

Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, dernek kurabilirler veya kurulmuş derneklere üye olabilirler.

ÜYELİK ŞEKLİ

 1. Asil Üye
 2. Öğrenci Üye (Genç KYÖD’lü olarak anılır)
 3. Dönemsel Üye
 4. Onursal Üye
 5. Onur Üyesi

a) Asil Üyelik Koşulları

 1. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanununda öngörülen kapsam ve şekil koşullarına uygun olanlar,
 2. Kocaeli’ndeki öğrenim kurumlarının birinden mezun olmuş veya bu kurumlarda en az beş sene öğrenim görmüş ve yüksek öğrenimlerini tamamlamış olanlar,
 3. Kocaeli’nde bulunan bir öğrenim kurumundan mezun olmadığı halde en az 5 yıldan beri Kocaeli il sınırları içinde oturmakta ya da çalışmakta olan yüksek öğrenim mezunları,
 4. Doğum yeri Kocaeli olan yüksek öğrenim mezunları,
 5. Kocaeli ili doğumlu olmayan ve herhangi bir nedenle bu il sınırlarındaki bir orta öğrenim kurumundan da mezun olmamakla birlikte aile kökeni itibari ile Kocaeli’li olan ve görevleri gereği halen Kocaeli ya da ülke dışında bulunan yüksek öğrenim mezunları,
 6. Eğer Genel Kurul Kocaeli dışında şube açılmasına karar verir ise bu maddenin içinde zikredilen “Kocaeli Kocaelili” ifadelerin yanı sıra açılmasına karar verilen şubenin bulunduğu ilde ikamet eder ya da çalışır olmak kaydı aranır,
 7. Yukarıda ki koşullara uygun olan üyelerin eş ve çocukları durumundaki yüksek öğrenim mezunları Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin asil üyeleri olabilir.

b)    Öğrenci Üyelik  (Genç Kyöd'lü) Koşulları

18 (onsekiz) yaşını doldurmuş, 28 (yirmisekiz) yaşından gün almamış ve yüksek öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin her öğrenim dönemi öncesi öğrenciliğinin devam ettiğini belgeleyen evrakları Yönetim Kurulu’na iletmiş olmak kaydı ile,

 1. Kocaeli il sınırları içindeki herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olarak halen yüksek öğrenimlerine devam eden öğrenciler, bu durumlarının devamı süresince, 
 2. Ortaöğretimlerini bir başka il ya da yurt dışında tamamlamış olup da Kocaeli’nde ikamet eden veya Kocaeli il sınırları içerisinde bulunan yüksek öğrenim kurumlarında öğrenimlerine devam etmekte olan yüksek öğrenim öğrencileri, bu durumlarının devamı süresince,
 3. Yüksek öğrenimlerini Kocaeli ili dışında ya da yurt dışında sürdürmekte olan ancak, doğum yeri Kocaeli olan ama ikametgahları Kocaeli ili içinde olmayan yüksek öğrenim öğrencileri, bu durumlarının devamı süresince,
 4. Kocaeli ili ile hiçbir bağlantıları olmadığı halde ailelerinin görevleri nedeni ile en az bir yıldan beri Kocaeli ili içinde ikamet etmekte olan yüksek öğrenim öğrencileri, bu durumlarının devamı süresince, 
 5. Yukarıdaki koşulları taşıyan, durumları 5253 sayılı yasanın kapsam şekil ve koşullarına uygun olan yüksek öğrenim öğrencileri, bu konumlarının devamı süresince, öğrenci üyelerden (Genç KYÖD’ lü) en az 2 (iki) kişi tarafından Yönetim Kurulu’na önerilmek koşulu ve Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenci üye (Genç KYÖD’ lü) olarak kabul edilirler.

Ayrıca,  Genç KYÖD tarafından KYÖD Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirilmek suretiyle Danışma ve Yönetim Kurulu toplantılarında 2 (iki) temsilci ile temsil edilirler. Söz konusu temsilcilerin, bu kurullarda fikir ve önerilerinden yararlanılır, ancak oy hakları yoktur. Öğrenci üyeler (Genç KYÖD’lü), Genel Kurul’ların seçim aşamaları hariç Derneğin her tür çalışmalarına katılabilir, Yönetim Kurulu ile Genel Kurul’a öneriler getirebilirler, ancak, seçme ve seçilme hakları yoktur. Öğrenci üyelik (Genç KYÖD’lü), öğrenci üyenin  (Genç KYÖD’lü), yüksek öğrenimini tamamladığı ya da 28  (yirmisekiz)  yaşından gün aldığı tarihte kendiliğinden sona erer. Yüksek öğrenimini tamamlamış öğrenci üyelerin (Genç KYÖD’lü), asil üyelik koşullarını taşımaları ve Derneğe asil üyelik başvurusunda bulunmaları halinde, kendilerinin Derneğe üye olabilme konusunda öncelik hakkı bulunmaktadır. Üyelikle ilgili olarak,  işbu Tüzüğün Üyeliğe Başvuru ve Kabulü maddesinde asil üye olabilmek için üyelik başvurusuyla ilgili koşullar ve üyeliğe kabul edilebilme şartları ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Öğrenci üyeler (Genç KYÖD’lü), KYÖD Gençlik Kulübü  çalışmalarının yürütülmesinde Dernek Yönetim Kurulu   Kararlarına uygun olmak kaydı ile yetkili ve sorumludurlar.

c)  Dönemsel Üyelik Koşulları

Dernek amaçları doğrultusunda kentimize ve derneğimize katkıda bulunabilecek, görevleri nedeniyle Kocaeli’nde bulundukları sürece asil üyelik koşulları taşımadıkları halde derneğe üye olmak talebinde bulunan Yüksek Okul mezunu Kocaeli ili genelinde üst düzey yönetici, basın-yayın mensubu, öğretim üyesi, sivil toplum örgütleri başkan veya il temsilcileri görevleri süresince en az iki asil üyenin önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile dönemsel üye olurlar. Dönemsel üyeler derneğe genel kurul’un belirleyeceği oranda maddi katkıda bulunurlar. Seçme ve seçilme hakları yoktur. Dönemsel üyelerden, bir süre sonra asil üye olma koşullarına kavuşanların dönemsel üyeliği kendiliğinden sona erer, Asil üyelik için başvuru hakları oluşur. Böylesi bir başvuru durumunda öncelik hakkı tanınır ve dönemsel üyeliklerinin kabulünde giriş ödentisini ödediklerinden bu ödenti tekrar talep edilmez.

d)  Onursal Üyelik Koşulları

Derneğin, Üye Kabul Komisyonu’nun yorumu ve Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile aldığı karar ile Derneğe maddi ve manevi katkılarda bulunan, gerek yönetici, gerekse birey olarak verdiği hizmetlerle, yöresel; Ulusal ve Uluslararası alanda kamuoyu oluşturmuş; başarı ve ün kazanmış bilim adamları;  her dalda düşünce ve sanat yapıtı sahipleri; yöreye ya da ülkemize üstün hizmetler veren yönetici; sanayici ve iş adamları; yörenin ya da ülkemizin adını Ulusal ve Uluslararası alanda olumlu biçimde duyuran her dalda sporcu ve sanatçılar ile ayrıca, en az 5 (beş) yıldır Derneğe asil üye olan ve  65 (altmış beş) yaşını doldurmuş KYÖD Üyeleri, ancak kendilerinin talep etmeleri ve Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde, Derneğin Onursal Üyesi olma hakkına sahip olabilirler. Onursal Üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Ancak, Genel Kurul’lara katılabilir, görüş ve öneri sunabilir ve Derneğe maddi katkı yapabilirler.

e)  Onur Üyeliği Koşulları

Herhangi bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olamamış, ancak 1947 – 1993 yılları arasında KYÖD Yönetim Kurulları’nda görev yapmış olanlar, KYÖD’ün doğal Onur Üyesi’dirler. Onur Üyeleri’nin seçme ve seçilme hakları yoktur. Ancak Genel Kurul’lara katılabilir, görüş ve öneri sunabilirler. Ayrıca,  Derneğe maddi katkı yapabilir ve Danışma Kurulu’nda görev alırlar.

Üyeliğe Başvuru ve Kabulü

İşbu Tüzüğün Derneğe Üye Olma Şartları maddesi ve tüm şıklarında öngörülen koşullara uygun olanlar, Dernek’çe talep edilen gerekli belgeleri hazırlamak; öz geçmişlerini de içeren yazılı istemde bulunmak; Üye İstek Formu’nu doldurmak; Üye Kabul Yönetmeliği’ne ve gereklerine uyacaklarını taahhüt etmek suretiyle Dernek Yönetim Kurulu’na başvururlar.

Üyelik başvurusu, Genel Merkez Yönetim Kurulu’ndan seçilen 2 (iki) üye ile Derneğin mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu Asil Üyeleri; Onur Üyeleri ve Genç KYÖD temsilcileri haricindeki diğer Danışma Kurulu Üyeleri arasından seçilen 2 (iki) üye olmak üzere toplam 4 (dört) üyeden oluşan Üye Kabul Komisyonu’nca incelenir ve inceleme sonucu söz konusu Komisyon’un önerisi, Dernek Yönetim Kurulu’na iletilir.

Yönetim Kurulu tarafından, aday üyeyle ilgili tüm belgeler Üye Kabul Yönetmeliği’nde yer alan kriterler çerçevesinde incelenir. Ayrıca, üyelik başvurusunun Derneğe ulaşma tarihinden sonraki 30 (otuz) gün içinde başvuru sahibine yine Yönetim Kurulu tarafından olumlu ya da olumsuz olarak yazılı cevap verilme zorunluluğu bulunmaktadır. İstemine olumlu yanıt alamayan aday üyenin,  kendisini öneren Derneğin asil üyelerinden herhangi birinin girişimi ile Genel Kurul’a başvuru hakkı vardır. Genel Kurul’un bu konudaki kararı kesindir.

Yönetim Kurulu tarafından her türlü Genel Kurul’la ilgili kararın alındığı tarih ile  Genel Kurul’ların yapılacağı tarihler arasında  üye kaydı yapılmaz.

Üyelikten Çıkma Ve Üyeliğin Dondurulması

Dernek üyeleri diledikleri zaman Derneğe yazılı olarak başvuruda bulunmak sureti ile üyelikten ayrılabilirler. Hiç kimse üye kalmaya zorlanamaz. Üyelikten ayrılmak isteyen kişinin, bu istemini Derneğe yazılı olarak bildirdiği tarihe kadar aidat ve diğer borçlarını ödemesi ve var ise, üzerindeki zimmeti bir tutanak ile Derneğe teslim etmesinin zorunluluğu bulunmaktadır. Dilekçelere, teslim alınma tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde Yönetim Kurulu’nca cevap verilir. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Dernekten kendi istemiyle istifaen ayrılan üyenin, Derneğe yeniden üye olabilmesi için, ancak üyelik başvurusu sonrasında Üye Kabul Komisyonu’nun yorumu ve Yönetim Kurulu’nun Kararı ile mümkündür. İtiraz durumunda Genel Kurul’un bu konudaki kararı kesindir.

Dernek üyelerinin, görevi gereği Kocaeli il sınırları dışına tayin olma; üyelik görevini yerine getiremeyecek derecede kendisinin veya ailesinin ağır hastalığı; yangın; sel; deprem; tabii afetler; olumsuz ekonomik koşullar …v.b. gibi gerekçeleri belgelemek; Derneğe olan aidat ve var ise, diğer borçlarını ödemek; ayrıca, üyelikten ayrı kalmak istediği süreyi belirtmek ve süre uzatımında bulunmayacağını bildirmek koşullarıyla, yalnızca bir kereye mahsus olmak üzere üyeliğinin dondurulmasını ve kendisinden aidat istenmemesini talep etmek hakkı bulunmaktadır. Söz konusu üyeler,  Dernekçe hazırlanan KYÖD Üyelik Dondurma İstek Formu’ nu doldurduktan sonra Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurarak üyeliğinin dondurulması talebinde bulunabilirler. Bu talep, ancak ilgili üye tarafından, üyelikle ilgili olarak bu tüzükte yer alan tüm koşulların yerine getirilmiş olması ve üyeliğinin dondurulma gerekçesinin haklılığının uygun görülmesi halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilebilir. 

Üyeliğinin dondurulması talebinde bulunan ve bu talebi Yönetim Kurulu’nca kabul edilen üye, ancak bu süre içerisinde oluşacak olan Derneğin, Zorunlu ve İstişari Organları ile diğer kurullarında yer alamaz. Söz konusu üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Seçilmiş ise, görevinden istifa etmiş sayılır ve Dernek olanaklarından yararlanamaz. Dondurulan üyeliğin tekrar işlerlik kazanabilmesi için, ancak bahse konu üyelerin, üyeliklerinin devam edebilmesi yönünde, Derneğe yine yazılı olarak başvuruda bulunmasıyla ve Yönetim Kurulu’nun onayıyla mümkündür. Üyeliğinin süreli olarak dondurulması talebinde bulunan üyelerin, bu süre sonunda Derneğe yazılı olarak müracaat etmemeleri halinde, üyelikleri kendiliğinden otomatikman sona erer.  İtiraz durumunda Genel Kurul’un bu konudaki kararı kesindir.

MADDE  5 – ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :

Aşağıda belirtilen durumlarda Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılma mümkündür. Ancak, Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma ile ilgili kararın verilmesinden önce Disiplin Kurulu’nun (ayrıca, gerektiğinde Danışma Kurulu’nun) yazılı olarak görüşünün alınmasının zorunluluğu bulunmaktadır.

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

a)  Kendiliğinden:

Üyelik için Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’nda veya Dernek Tüzüğü’nde aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

b) Çıkma ile:

Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi, Yönetim Kurulu’na ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde karara bağlanır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

c)  Çıkarılma ile:

 1. Dernek Tüzüğü’ne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları’na kasten aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yıllık üye aidatlarını, kendilerine yapılan yazılı tebligata rağmen, 6 (altı) ay içinde ödemeyen Dernek üyelerinin Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikleri sona erer. Genel Kurul’un bu konudaki kararı kesindir. Ayrıca, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’ndaki hükümler saklıdır.
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 6. Herhangi bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmadığı belirlenen asil ve dönemsel üyeler,

MADDE  6-   ÜYELİK HAKLARI :

Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz. Ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz tüzüğün 4a, 4b, 4c ve 4d. maddelerinde öngörülen koşulları taşıyanlar dernek üyesi olabilirler. Her asil üyenin yalnız tek ve eşit oy hakkı vardır. Her üye oyunu kendisi kullanır. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkar veya çıkartılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.  Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak özellikle amacın gerçekleştirmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.  Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin, dönemsel üyelerin, genç KYÖD üyelerinin oy hakkı yoktur.

MADDE  7-   DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ :

Derneğin zorunlu organları

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulundan oluşur.

Gerekli görüldüğünde genel kurulca başka organlarda oluşturulabilir, ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Merkez(İzmit Merkez Şube) Genel Kurulu
 2. Genel Merkez Yönetim Kurulu
 3. Genel Merkez Onur(Disiplin) Kurulu
 4. Genel Merkez Denetim Kurulu
 5. Genel Merkez Danışma Kurulu
 6. Genel Merkez Üretim Ve Çalışma Meclisi
 7. Şube Genel Kurulu
 8. Şube Yönetim Kurulu
 9. Şube Denetim Kurulu

Dernekler 4721 sayılı medeni kanunun 60 ncı maddesinin son fıkrası gereğince derneğin kuruluşu dernek başkanlığına yazılı tebliği tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ilk olağan genel kurul toplantısını yapar ve organlarını teşekkül eder.

MADDE  8-   GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI

 1. Genel kurul dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya denek üyelerinin 1/5 nin yazılı iteği üzerene olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul toplantısı iki yılda bir mayıs ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.. Her iki yılda bir yapılması zorunludur. Yönetim kurulu genel kurulu yazılı istem üzerine bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişiyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE  9-   ÇAĞRI USULU :        

Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı takdirde sebebi de belirtilerek tutanağa geçirilir. Yeniden alınacak olan yönetim kurulu kararı ile üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Bütün üyelerin gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE  10–   TOPLANTININ YETER SAYISI  :

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır.  İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE  12-   TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ  :

Dernek Genel Kurul Toplantıları kararda yani Genel Kurul toplantısı ilanında belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak olan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen üye isim listesindeki adları karşısına imza atarak, toplantı yerine girerler. Tüzüğün 10. Maddesinde belirtilen çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir.Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadarki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile katip seçilir.  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler. Başkanla birlikte imza ederler. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE  13-   TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ve karara bağlanır. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin en az 1/10’i tarafından görüşülmesi istenen maddeler gündeme alınması zorunludur.

MADDE  14- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:  

 1. Dernek Tüzüğü’ nü değiştirmek,
 2. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını görüşüp, Yönetim Kurulu’ nu ibra etmek (aklamak),
 3. Yönetim Kurulu’ nca hazırlanan yeni çalışma dönemiyle ilgili taslak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 4. Gizli oy, açık sayım ve ayrımla, Genel Başkan ile Yönetim; Denetleme ve Disiplin Kurulları’nın asil ve yedek üyelerini seçmek,
 5. Derneğin giriş ve yıllık ödenti miktarlarını belirlemek,
 6. Derneğin bir başka dernek ile birleşmesi; bir federasyona katılması veya federasyondan ayrılmasını karara bağlamak,
 7. Yönetim Kurulu’nun önerileriyle ilgili olarak Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasını ve yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılmasını ve ayrılmasını sağlamak,
 8. Dernek amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,
 9. Derneğin feshine ve fesih halinde mal varlığının tasfiyesine karar vermek,
 10. Şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,
 11. Gerektiğinde, Genel Merkez ya da şubelerin ikametgahı ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan taşınmazların satın alınması; mevcut taşınmaz malların satılması ve taşınmazlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunma konularında ipotek vermek veya mevcut bir ipoteğin fekki konularında Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 12. Derneğin diğer organlarını denetlemek ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onları görevden almak,
 13. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu Kararları’na karşı yapılan Genel Merkez veya şube üyelerinin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,
 14. Derneğin AB ve konsolosluk fonlarından yararlanmasına karar vermek,
 15. Gerekli görülmesi durumunda vakıf kurmak,
 16. Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,
 17. Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesine ve yetkilerin kullanılmasına karar vermek,

Mevzuatta, Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesine karar vermektir.

MADDE  15-   YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞUMU VE YETKİLERİ:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’ca bir sonraki seçim yapılan Genel Kurul’ a kadar 1 (bir) Başkan; 8 (sekiz) asil; ve 9 (dokuz) yedek üye olarak gizli oy, açık tasnifle seçilir. Görev sırası sona eren üye Yönetim Kurulu’na yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu asil üyeliğinden, istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalmalar olduğu takdirde, boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerden tamamlanır. Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması (salt çoğunluk) ile toplanır. Toplantıya, Genel Başkan; bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Kararı ile Başkan Yardımcıları’ndan birisi başkanlık eder ve kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır ve alınan kararlar karar defterine yazılır. Yönetim Kurulu, Derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini mevzuata ve Dernek Tüzüğü’ne uygun olarak yerine getirir. Derneği temsil görevi Yönetim Kurulu Başkanı’na aittir. Temsil görevi, Yönetim Kurulu’nca üyelerden birine veya birkaçına ya da üçüncü kişilere verilebilir,

Genel Başkanlığın, istifa; vefat veya başka nedenlerden dolayı boşalması durumunda, Olağan Genel Kurul tarihine 6 (altı) aydan daha az bir süre kalmış ise, Yönetim Kurulu, 15 (onbeş) gün içinde, Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere kendi içinden bir Yönetim Kurulu üyesini Genel Başkan olarak seçer. Genel Başkan seçilinceye kadar geçecek süre içinde Genel Başkanlık görevi, Yönetim Kurulu Kararı’yla Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları’ndan birisi tarafından yürütülür.

Eğer, Olağan Genel Kurul tarihine 6 (altı) aydan daha uzun bir sürenin kalması halinde ise, Yönetim Kurulu, kendi içinden bir üyeyi yine 15 (onbeş) gün içinde ve aynı usulle Genel Başkan olarak belirler ve Genel Başkanın belirlenmesinden sonraki 2 (iki) ay içinde Seçim Genel Kurulu yapmak üzere üyeleri  olağanüstü olarak toplantıya çağırır.  Çoğunluk sağlanmadan yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar geçersizdir. Yazılı mazeretleri olmaksızın üst üste 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi istifa etmiş sayılır ve yerine ilk yedek üye göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu’ndan istifa; vefat; azil …v.b. gibi herhangi bir nedenle boşalmalar olduğu takdirde, Yönetim Kurulu yedek üyelerinin de göreve gelmesinden sonra Yönetim Kurulu asil üye sayısı, Yönetim Kurulu asil üye tam sayısının yarısından aşağı (yani karar alma yeter sayısının altına) düşerse, kalan Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetim Kurulu Üyeleri’nin yazılı istemi ile Genel Kurul 30 (otuz) gün içinde olağanüstü olarak toplantıya çağrılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul’un toplantıya çağrılması söz konusu süre içinde yapılmaz ise, Dernek üyelerinden birisinin mahalli Sulh Hukuk Mahkemesi’ ne yapacağı yazılı başvuru üzerine, söz konusu mahkeme, Dernek üyeleri arasından seçeceği 3 (üç) kişiyi 30 (otuz) gün içinde Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir. Yönetim Kurulu toplantılarına, Yönetim Kurulu yedek üyeleri ile Genç KYÖD’ ün belirleyeceği 2 (iki) temsilci katılır. Söz konusu kişilerin fikir ve önerilerinden yararlanılır, ancak oy hakları yoktur.   

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek,
 2. Yönetim Kurulu’na seçilen üyelerce, Genel Kurul’ un yapıldığı tarihten en geç 30 (otuz) gün içerisinde ilk toplantısının yapılmasını sağlamak; kendi aralarında seçimle görev dağılımı yapmak ve Başkan haricinde, 2 (iki) Başkan Yardımcısı; Genel Sekreter; Sayman; Teşkilatlanmadan Sorumlu Bir Üye; Diğer Kurum ve Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkilerden Sorumlu Bir Üye; Üretim ve Çalışma Gruplarından Sorumlu Bir Üye ile Sosyal Tesislerden Sorumlu Bir Üye’yi belirlemek,
 3. Genel Kurul’u olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,
 4. Gerektiğinde, dışarıdan bağımsız denetim yaptırmak,
 5. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve yeni çalışma dönemiyle ilgili taslak bütçeyi hazırlayarak uygulanmasını sağlamak ve ayrıca, Genel Kurul’a sunmak,
 6. Ayda en az 2 (iki) kez toplanmak suretiyle Derneğin işlerini görüşmek ve yapılacak işler hakkında karar almak,
 7. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak; Derneğe ait yazışmaların ve kayıtların usulünce yapılmasını sağlamak; ayrıca, Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,
 8. Her takvim yılının ilk 4 (dört) ayı içinde bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin Dernek Beyannameleri’nin Dernek Yönetim Kurulu’nca onaylanmasından sonra Dernek Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine verilmesini sağlamak; ayrıca, her faaliyet yılı sonunda Derneğin bilanço ve gelir – gider tabloları ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında Genel Kurul’ a sunmak,
 9. Derneğin ve İktisadi İşletmesi’nin, takvim yılı sonu itibarıyla Bilanço ve Gelir–Gider Tabloları’nın çıkarılmasından sonra Yönetim Kurulu tarafından her yıl uygun görülecek bir tarihte Dernek mali durumunu görüşmek ve bilgi vermek üzere Dernek üyelerini toplantıya çağırmak,
 10. Tüm üyelere haber verilmesi şartıyla Yönetim Kurulu’nun her zaman toplantıya çağrılmasını sağlamak,
 11. Genel Kurul’un verdiği yetkiyle taşınmaz mal satın almak; Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak; bina veya tesis inşa ettirmek; kira sözleşmesi yapmak; ayrıca, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 12. İmza Sirküleri’nde imza yetkisi olan Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisini müştereken görevlendirerek bankalardan para çekilmesini sağlamak,
 13. Derneğin kuruluş amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde ve yasalar çerçevesinde her çeşit kararı almak ve uygulamak, 
 14. Dernekten istifaen ayrılmayı veya üyeliklerinin dondurulmasını talep edenlerin, bu taleplerini görüşerek karara bağlamak,
 15. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren hal ve davranışlarda bulunan, gerek Genel Merkez, gerekse  şube üyelerinin durumlarını görüşerek karara bağlamak,
 16. Gerek Genel Merkez, gerekse şubelerde çalışacak personel sayısını saptamak; personel alımına, şubelerde onay; Genel Merkezde ise, karar vermek,
 17. Derneğin etkinliğini ve işlerliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde komisyonlar kurmak;  bu komisyonların çalışmalarını koordine etmek,
 18. Üyeliğe kabul başvurularını incelemek ve karar altına almak,
 19. Genel Kurul Kararı ile şube açılmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve bu konuda Yönetim Kurulu Kararı almak; Yeni şube kuruluşu aşamalarında geçici temsilci veya geçici Yönetim Kurulu’nu tayin etmek;  ayrıca, gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 20. Gerekli gördüğü takdirde, Danışma Kurulu’nun da görüşünü alarak şube veya şube Yönetim Kurulu’ nu feshetmek veya geçici Yönetim Kurulu’ nu atamak,
 21. Şubelerin, yıllık ve aylık faaliyet plan ve programlarını incelemek; denetlenmesini sağlamak ve karar altına almak,
 22. Şubelerin genel merkeze aktarmak zorunda oldukları net gelirlerinin yüzde 25 (yirmibeş)’inin tahsilatını takip etmek; gerekli gördüğü takdirde, harcama konusu belirlenmek kaydı ile şubelere maddi katkı sağlamak,
 23. Dernek Tüzüğü’ nün ve mevzuatın Yönetim Kurulu’na verdiği ve yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri ve etkinlikleri yapmak ve ayrıca, yetkilerini kullanmaktır.     

MADDE  16-  YÖNETİM KURULU BAŞKANI’ NIN GÖREV VE YETKİLERİ :

 1. Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 2. Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 3. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri, 30 (otuz) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 4. Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
 5. Her takvim yılının ilk 4 (dört) ayı içinde Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin Dernek Beyannameleri’nin Dernek Yönetim Kurulu’nca onaylanmasından sonra mülki idare amirliğine verilmesini sağlar. 
 6. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
 7. Derneğin edindiği taşınmazların, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 8. Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 9. Önemli ve acil konularda Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
 10. Mevzuatta, Dernek Başkanı’nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

İdari Denetim Olarak:

Denetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’nde gösterilen ve Dernek Genel Kurul Kararları ile belirtilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun faaliyet gösterip, göstermediğini; defter; hesap ve kayıtların, mevzuata; Dernek Tüzüğü’ ne ve Genel Kurul Kararları’na uygun olarak tutulup tutulmadığını; Dernek Tüzüğü’nde tespit edilen esas ve usullere göre ve 3 (üç) ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını Konsolide edilmiş raporlar halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Mali Denetim Olarak:

Derneklerde İç Denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından İç Denetim yapılabileceği gibi, Bağımsız Denetim Kuruluşları’na da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız Denetim Kuruluşları’nca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Diğer taraftan; 

 1. Derneğin Bütçesi, Gelir / Gider tabloları ile tanzim edilen Bilançolarının, Vergi Kanunları, Türk Ticaret Kanunu, Dernekler Kanunu, Dernek Tüzüğü ile Maliye Bakanlığı’nca belirlenen Muhasebe Sistemi Genel Tebliği esaslarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, mali kayıtların sahih olup olmadığı,
 2. Derneğin harcamalarının dernek amacına uygun olarak, Dernek Tüzüğü ve Yönetim Kurulu Kararları’na uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
 3. Harcama belgelerinin, Vergi Usul Kanunu’nda belirlenen fatura; perakende satış fişi; serbest meslek makbuzu; gider pusulası ve gider makbuzu ile yapılıp yapılmadığı,
 4. Gider hesaplarının, mevzuata uygunluğu; giderlerin bütçe fasıllarına uygunluğu; aşmalar varsa nedenleri; fasıllar arası aktarma yapılmışsa bununla ilgili Yönetim Kurulu Kararları,
 5. Gelir makbuzlarının, tarih ve sayıları ile muhasebe kayıtlarına uygunluğu,
 6. Sabit kıymetler ile demirbaş değerlerinin, muhasebe usul ve esaslarına uygun olup olmadığı,
 7. Varsa, vergi; stopaj ve sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenip ödenmediği,
 8. Varsa, kira ve diğer zorunlu ödemelerin durumu, aksaklık varsa nedenleri,
 9. Kasa mevcudu sayımı ve kasada açık olup olmadığı; banka mevcudunun reel olup olmadığı ve çek karnelerinin durumu,
 10. Envanter kayıtlarının bilançoya uygunluğu,
 11. Yasal defterlerin, muhasebe planına uygunluğu,
 12. Faaliyet döneminde gerçekleşen toplam gelir ve giderlerin durumu,
 13. Tutulan defterlerin türleri ile resmi açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılıp yapılmadığı,
 14. Varsa, borçların kaynağı ve ödememe nedenleri,
 15. Defterlere işlenen hususların; tevsik edici belgelerin usulüne uygun olarak dosyalanıp dosyalanmadığı ve muhafaza edilip edilmediği, 

gibi hususlar Denetim Kurulu tarafından ayrıntılı olarak incelenerek rapora yazılır. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetim Kurulu gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

MADDE  18-   DİSİPLİN KURULU:

Genel Kurul tarafından seçilen beş asil, beş yedek üyeden oluşur ve ilk toplantısında bir Başkan ve bir sekreter seçer.

Üyelerin ve Yönetim Kurulu’nun tüzük maddelerine, amaç ve ilkelerine uygun çalışma yapıp yapmadıklarını denetler. Yönetim Kurulu’nun görevlendirdiği diğer konular üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırır, tavsiye niteliğindeki görüş ve kararlarını Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu bu görüş ve kararlara uymak zorunda değildir. Ancak bu takdirde, Disiplin Kurulu gerek gördüğü hususları Genel Kurul’a götürebilir. Genel Kurul’un kararı kesindir. Disiplin Kurulu uygulanması istemiyle Yönetim Kurulu’na şu cezaları önerebilir;

 1. Uyarı cezası,
 2. Bir yılı geçmemek koşu ile geçici ihraç,
 3. Kesin ihraç.

MADDE  20-  GENEL MERKEZ ÜRETİM VE ÇALIŞMA GRUPLARI İLE ÇALIŞMA MECLİSİ :

 1. Spor ve Gençlik Hizmetleri Çalışma Grubu  (Genç KYÖD’ lüler ile birlikte çalışır);
 2. Eğitim, Kültür ve Sanat Hizmetleri Çalışma Grubu;
 3. Çevre ve Sağlık Hizmetleri Çalışma Grubu;
 4. Kurumsal Gelişim Çalışma Grubu;
 5. Ulusal ve Uluslararası İlişkiler ve Projeler Çalışma Grubu;
 6. Kentsel ve Kırsal Yaşam Sorunları Çalışma Grubu;
 7. Üye İlişkileri Çalışma Grubu; 
 8. Basın Yayın ve Arşivleme Çalışma Grubu;
 9. Tarih Araştırmaları Çalışma Grubu;
 10. İktisadi İşletme Geliştirme Çalışma Grubu;

adı altında oluşturulan ve Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen asgari 3 (üç)’er üyeden oluşur. Söz konusu gruplara, süreli veya süresiz olarak yine Yönetim Kurulu’nca seçilen ve sayısı belirlenen yeni Üretim ve Çalışma Grupları da ilave edilebilir. Üretim ve Çalışma Grupları, ilk toplantısında kendi aralarında belirlenecek bir yöntemle birer Grup Sorumlusu belirler. Ayrıca, Üretim ve Çalışma Grupları’na, mevzuat gereğince KYÖD Üyesi olma koşullarını taşımayan, ancak mesleklerinde uzman olan kişiler de Gönüllü Üye veya Danışman olarak seçilebilir. 

Çalışma Meclisi’ni oluşturan Üretim ve Çalışma Grupları, birer düşünce ve proje üretim merkezi gibi çalışırlar. Derneğin amaçlarına uygun konu ve sorunları irdeleyip sosyal ve toplumsal sorunların çözümüne ilişkin proje ve politikalar geliştirirler. Yönetim Kurulu’nun onayı ile projelerin kamuoyuna tanıtılması ve hayata geçirilmesini üstlenirler. Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde görüş ve öneriler sunarlar. İhtiyaç duyulan sayıda alt komisyonlar oluştururlar. Ayrıca, Yönetim Kurulu’nca gerek duyulduğu zamanlarda yapılacak olan Çalışma Meclis toplantılarında rapor ve programlarını sunarlar.

Her Üretim ve Çalışma Grubu, diğer Üretim ve Çalışma Grupları ve Yönetim Kurulu ile görüş alışverişinde bulunur. Var ise, şubelerdeki Üretim ve Çalışma Grupları, seçim esasına dayanmaksızın gönüllülük esasına dayanılarak oluşturulur. Üretim ve Çalışma Grupları’nın tümü, Çalışma Meclisi’ni oluşturur. Çalışma Meclisi’nin ilk toplantısında, Üretim ve Çalışma Grup sorumluları tarafından, aralarında belirleyecekleri bir yöntemle yalnızca Grup Sorumluları’nın içinden olmak şartıyla Çalışma Meclisi Başkanı seçilir. Üretim ve Çalışma Grupları ile Çalışma Meclisi’nin Çalışma Esas ve Görevleri, Dernek Yönetim Kurulu’nca hazırlanarak yürürlüğe girecek olan bir Yönetmelikle belirlenir.

MADDE  21-   ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI:

Dernek asil üyelerinin, üyeliklerinin devamı süresince her yıl ödeme zorunluluğunda olduğu ve ödeyecekleri yıllık aidat miktarı Olağan Genel Kurul Toplantı’larında karar alınıncaya kadar 80.00 TL (Seksen- TürkLirası)’dır. Ayrıca, Derneğe yeni üye olacaklardan bir defaya mahsus olmak üzere alınan Giriş Ödentisi, yıllık aidat tutarı kadar olup bu tutarı aşamaz. Üye aidatları ve Giriş Ödentisiyle ilgili tutarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. Söz konusu bedeller, Olağan Genel Kurul’larda Gündem’e madde konulmak suretiyle yeniden belirlenir. Derneğe yeni üye olacaklar, üyeliğe hangi ayda kabul edilmiş olurlarsa olsunlar o yıla ilişkin ödentiyi tam olarak ödemekle yükümlüdürler”.

Cari yıl üye aidatlarının her yıl 31 Mart tarihine kadar ödenmesi Yönetim Kurulu’nca talep edilmekte olup cari yıl hariç, bir önceki yıl da dahil olmak üzere üye aidat borçlarının tümünü her türlü Genel Kurul’ un yapılacağı yılın 31 Mart tarihine (31 Mart dahil) kadar ödemeyen Dernek Üyeleri’nin, yapılacak Genel Kurul’larda seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi, Dernek olanaklarından da yararlanma hakları yoktur. Ayrıca, Derneğe aidat borcu olan üyelere, aidat borcunun ödenmesiyle ilgili olarak Dernek tarafından yapılan yazılı tebligata rağmen, üye aidat borcunu ödemeyen üyelerin, kendilerine bu tebliğin yapıldığı tarihten geçerli olmak üzere 6 (altı) ay sonra Dernek üyelikleri sona erer. Genel Kurulun bu konudaki kararı kesindir. Aidat borçlarını ödemeyen üyelerin, birikmiş üye aidat borçları yasal yollarla kendilerinden tahsil edilir. Üyelikten ayrılma veya üyeliğin sona ermesi, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Dernekten çıkan veya çıkartılan üyeler üyelikte bulunduğu sürenin üye aidatlarını ödemek zorundadırlar.

Aidat borçlarını ödemeyen üyelerin, birikmiş üye aidat borçları yasal yollarla kendilerinden tahsil edilir. Aidat borçlarının tahsil edilmemesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Üyeler, yasa; tüzük ve yönetmelik esasları ile dernek organlarının kararlarına uymakla ve tüzük hükümleri esaslarına göre taahhütte bulundukları yıllık aidatlarını ödemekle yükümlüdürler”

Onursal ve Onur Üyeleri herhangi bir ödenti vermek zorunda değildirler.

MADDE  22-   DERNEĞİN GELİRLERİ:

 1. Üye aidatları,
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, konferanslardan sağlanan gelirler,
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. Bağış toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre uygun alarak toplanan bağış ve yardımlar,
 5. Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 6. Lokal, ticari ve sanayi işletme gelirleri
 7. Bağış ve yardımlar
 8. Şubeler net gelirinin yüzde yirmibeşinden oluşacak katkılar
 9. Genel kurul kararı ile oluşabilecek belirlenmiş hedeflere yönelik aidat dışı ödentilerden oluşacak fonlar.
 10. Diğer Gelirler

MADDE  41-   TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

Genel kurul kararı ile olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3 ünün oyları ile görüşülür, buna göre;

 1. Yönetim kurulunca kongre gündeminde yer verilmesi.
 2. Yada genel kurulca toplantıda hazır bulunan üyelerden en az 1/10 tarafından divan başkanlığına önerge verilerek tüzük değişikliğinin gündeme alınması gerekir. Bu taktirde yönetim kurulu üyelerin hazırlayacağı tüzük değişikliği taslağı görüşülebilir. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğudur.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Gündem’ine konulmak ve uygun bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere ulaştırılmış olmak koşulu ile tüzük değişikliği Genel Kurul’da tartışılarak gerçekleştirilebilir, Tüzük değişikliği için karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’sinin oy’u ile alınır.

MADDE  42-   DERNEĞİN FESHİ  :

Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kulları üye tam sayısının iki katıdan az olamaz. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 üçünün çoğunluğu ile verilir. Derneğin feshi Genel Kurul tarafından 5 gün içerisinde o yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE  43-   DERNEĞİN TASFİYESİ :

Fesih edilen veya münfesih haline gelen derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitlerin Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı’na devredilir.  Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanamamışsa, yahut Dernek mahkeme kararı ile fesih edilmişse, derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitleri derneğin kapatıldığı tarihte Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı’na devir edilir.

MADDE  44-   DERNEĞİN LOKALİ :

Dernek lokali 5253 sayılı dernekler Kanununun 26.maddesi gereğince mahallin en büyük Mülki Amirliğine izin almak suretiyle açılır.  Dernek lokalinin işletilmesi veya işlettirilmesi yönetim kurulu tarafından tespit edilir.