İLKELERİMİZ

Kocaeli il sınırları içinde çalışan yada ikamet eden, ayrıca ülke içi ya da dışı başka kentlerde yaşamlarını sürdüren Kocaelili yüksek öğrenimlileri çatısı altında toplayarak, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı birlik ve dayanışmayı gerçekleştirerek çağdaş, demokrat ve laik bir çizgide toplum içinde aydın olmanın sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek, Ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için, lise ve dengi okulları bitirmiş gençlerimizi yüksek öğrenime özendirerek yüksek öğrenimin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, topluma faydalı olarak yetişebilmelerine olanak sağlamak, onlara ilkelerimiz doğrultusunda örnek olmak.

Yüksek Öğrenim yapan gençlerimizin temel gereksinimlerini karşılayacak etkinliklerde bulunmak, kişi, kurum ve kuruluşları özendirmek,
Ulusal ve evrensel değerleri esas alarak, yüksek öğrenim gençliği başta olmak üzere tüm insanlarımızın toplumsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak,

Ülkemizi, Kocaeli’yi, Kocaeli’nde yaşayan insanlarımızı ve özellikle yüksek öğrenimlileri ilgilendiren sorunların çözümlenmesi için, dernek amaçlarına uygun olmak koşulu ile merkezi ve yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve basın yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak, politikalar ve projeler üretmek, komisyonlar ve çalışma gurupları kurarak üretilen projelerin geliştirilmesine katkı vermek, bu projeleri ve KYÖD’ü en iyi şekilde temsil edecek iletişim ortamlarını hazırlamak,

Günümüzün yükseltilmesi gerekli değerleri olan; insan hakları, barış, kardeşlik, birlik ve dayanışmanın özendirilmesine yönelik çalışmalar ve toplumsal sorunlara çözüm üretilmesinde yer alarak örgütlenme bilincine katkıda bulunmak,

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün belirlediği temel ilkeler doğrultusunda; kişilikli, kendini sürekli yenileyen, geliştiren, kendi mutluluğunu sağlama yanında bunu başka insanların ve toplumun bütünü içinde değerli ve anlamlı bulan çağdaş, akılcı, demokrat ve laik yüksek öğrenim gençliğinin yetişmesine katkıda bulunmak,

Çevre bilincinin ve kültürünün gelişmesi için etkinliklerde bulunmak, ulusal çevre sorunları ve kentsel yaşama yönelik politikalar üretmek, üretilen politika ve projelerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesine katkı vermek,

Yöresel ve ulusal çağdaş eğitim projeleri üretmek, uygulamak üzere kurumlar oluşturmak, yatırımlar yapmak.

Dernek bünyesinde oluşan olanak ve birikimleri ülke sorunlarının çözümüne yönlendirecek bir şekilde çağdaş bir sivil toplum örgütü olarak sosyal ve toplumsal yaşamın koordinasyonunda etkili, dinamik bir işlevi üstlenmek, merkezi ve yerel yönetimler ve diğer kurumlar ile toplumsal yaşamın çağdaş gereksinimlere yönelik işbirliği temelinde yeniden yapılanmasını özendirmek,

1. Üyeler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak için; bina, sosyal tesis ve diğer taşınmazları kiralamak, satın almak ve inşa etmek, lokal açmak,

2. Bina, sosyal tesis ve lokali amaçlar doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği koşullar çerçevesinde üyelerin hizmetine sunmak,

3. Amaçları doğrultusunda, panel, açık oturum, konferans, kongre, sempozyum ve seminer gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenlemek,

4. Dernek üyelerinin, Koceeli’nin ve gerektiğinde tüm ülkenin ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşamına katkılar sağlayıcı ve kamuoyu oluşturacak etkinliklerde bulunmak,

5. Bilgi toplumu çağının gereklerine uygun olarak, nitelikli ve çağdaş insan gücünü oluşturacak bir yüksek öğrenim gençliği yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla başarılı ancak dar gelirli öğrencilere burs yönetmeliği çerçevesinde burs vermek, dernek bünyesinde kurslar açmak ya da dernek katkısı ile benzeri kurs ve eğitim ile ulusal ve uluslararası kültürel değişim projelerine katılmalarını sağlamak veya doğrudan organize etmek, bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek,

6. Yüksek Öğrenim yapan gençlerimizin öğrenimlerini daha sağlıklı bir ortamda sürdürebilmeleri için gerekli olan kredi, burs gibi maddi destek sağlayıcı fonlar oluşturmak üzere tüm kent ölçeğinde kişi ve kuruluşları bu amaç etrafında toplamak, kampanyalar düzenlemek, yüksek öğrenim gençliğinin barınma gereksinimlerine karşılık verecek yurt açmak veya açılması için organizasyon yapmak,

7. Kocaeli ve İzmit’le özdeşleşen gün ve geceler düzenlemek tiyatro, konser, şenlik, balo, sergi, sportif yarışmalar gibi etkinliklerde bulunmak ve üyelerin bu etkinliklerden yararlanmasını sağlamak.

8. Üyeler arasında iletişimi sağlamak, değişik vesilelerle, derneğin genel amaçları doğrultusunda üyeleri bir araya getirecek sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak, dernek etkinliklerini üyelere ve kamuoyuna yansıtabilmek amacıyla kitap, gazete, dergi, bülten gibi süreli ya da süresiz yayınlar çıkarmak, üyeler arasında ekonomik desteği sağlamak,

9. Derneğin maddi gücünü geliştirmek üzere projeler üretmek ve gerçekleştirmek, dernek üyelerinin birlikteliğini pekiştirecek üyelerin katılabileceği vakıf ve şirketlerin oluşumunu özendirici çalışmalar yapmak.

10. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

11. Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulduğunda gerekli sayıda personel çalıştırmak sosyal haklarını ve ücretlerini ödemek.

12. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

13. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek.

14. Uluslararası projeler oluşturmak veya uluslararası projelere katkı sağlamak, ayrıca AB fonları ve konsolosluk hibelerinden yararlanmak.

15. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

16. Yurt, Sosyal Tesis, Spor Tesisleri gibi kalıcı binalar yapmak ve bunları tefriş etmek.

17. Dernek amaçlarına uygun olarak eğitim, sağlık, arama-kurtarma gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili olarak bağışta bulunmak mal ve hizmet satıl almak ve harcama yapmak.

18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek

19. İş disiplinini sağlayacak her türlü genel yönetmeliği hazırlamak.

20. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak