KENTSEL VE KIRSAL YAŞAM SORUNLARI

AMAÇ: Kentsel yaşamın insan onuruna yaraşır, çağdaş bir düzeye ulaşması için verilen ve verilmesi gereken hizmetleri araştırmak, var olan yatırımları takip etmek, yapılması gerekenler konusunda çalışmalar yapmak, mümkün olanlar için yarı profesyonel kadrolar oluşturarak örnek uygulamalar yapmak, Merkezi yönetimin karar ve uygulamalarını izlemek. Bu karar ve uygulamaların KYÖD’ün çağdaş, demokrat ve Atatürkçü ilkelerine uygunluğunu araştırıp değerlendirmek. Kent ve Ülke çıkarları ile toplumsal yarar analizini yaparak toplumu bilgilendirmek.Bu karar ve uygulamaların halkımızın ve özellikle gençlerimizin geleceğine yönelik yararlılık derecesini belirlemek.

Demokratik, laik ve çağdaş hukuk devletine yönelik tehlikeleri gözönüne alarak, hukukun üstünlüğüne ve yargının bağımsızlığına sahip çıkmak, insanca yaşamanın onuru gereği, öncelikle Kocaeli’deki ve sonra ülkemizdeki insan hakları ihlallerini takip altına almak, bu konularla ilgili olarak diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak.

Hukuk devleti olmanın gereği olarak, dernek üyelerinin ve kent halkının hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı ilkelerine sahip çıkmasını sağlamak.

Yasama ve Yürütme organlarını ve hükümeti izlemek üzere çalışma grubu üyeleri arasında iş bölümü yapmak.

Çıkartılması düşünülen yasalar ve alınması düşünülen kararlar hakkında görüşler ve öneriler sunmak, bu konuda kamuoyu yaratmak.

Kocaeli Barosu ile işbirliği içinde bulunmak, ortak projeler üretmek.

İnsan Hakları ihlalleri konusunda gerektiğinde, kendi içinden bu isim altında ayrı bir çalışma grubu oluşturmak ve grubun önerileri doğrultusunda çalışmalar yapmak.

İnsan hakları ihlalleri ile ilgili dış kaynaklı yayınları izlemek ve bunlardan yararlanarak çözüm önerileri sunmak.

Hukuk ve İnsan Hakları konuları ile ilgili olarak diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket etmek,

Üyelerin ve kent halkının duyarlılığını sağlamak için söyleşi, panel, sempozyum, konferans ve gösteriler düzenlemek

Kentsel alt yapıyı oluşturmaya yönelik yatırımların envanterini çıkararak “halihazırı” tespit etmek,
İmar hareketleri, ulaşım, ticari merkezler, yeşil alanlar ve çevre sorunlarına yönelik yatırımlar ile ilgili dernek görüşünü oluşturmak ve bu yaklaşımı Yönetim Kuruluna sunarak dernek politikasının oluşmasına katkıda bulunmak,

Belirlenen projelerle ilgili olarak merkezi ve yerel yönetim yetkilileri ile görüşerek bilgi almak ve gerektiğinde projelere katkı sağlamak veya bu projeleri ortaklaşa yürütmek,

Yerel yönetimlerden gelebilecek öneri ve hizmet taleplerini değerlendirerek bu somut taleplere göre çalışma grupları kurmak,

Çalışmalar ve ortaya çıkacak ürünlerin tanıtımını yapmak ve bilgi alış-verişini yaygınlaştırmak amacı ile hazırlanan aylık bülten çalışmalarına katılmak, paneller düzenlemek,

Kırsal alan ve kent varoşlarında yaşayan insanlarımızın karşılanabilir sosyal, kültürel ve ekonomik taleplerine çözümler üretecek çalışmalar yapmak.

KYÖD amaçlarına uygun olarak kent varoşları ve kırsal alandan yüksek öğrenim gören gençlerimizin sorunlarının çözümü için çalışmalarda bulunmak. Bu amaçla diğer çalışma grupları ile işbirliği yapmak.

Pilot bölgeler seçerek, KYÖD’ün etkinliklerini bu alanlarda somutlaştırmak için projeler geliştirmek ve uygulamak.

Yukarıda sıralanan alanlarda ana süreç çalışma grupları kurarak somut projeler geliştirmek,

Bu amaçları gerçekleştirmek üzere yıllık ve aylık program-bütçe çalışmaları yapmak ve genel program-bütçe çalışmalarına katkı sağlamak.