KOÜ YÖNETİMİ Kayıt Dondurma Hakkı İÇİN DUYURU Yayınladı
KOÜ YÖNETİMİ Kayıt Dondurma Hakkı İÇİN DUYURU Yayınladı

KOÜ DUYURUSU   :    Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Kayıt Dondurma Hakkı

DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği  üzere  küresel  salgın  Yeni  Koronavirüs  Hastalığı  (COVID-19)  nedeniyle  Kurulumuz tarafından  bazı  kararlar  alınmış  olup    2019-2020  eğitim  öğretim  yılı  bahar  dönemine  münhasır  olmak üzere; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar döneminde yüzyüze eğitim yapılmadan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin imkanlar nispetinde, sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi ile  yapılmasına  karar  verilmiştir.  Eğitim  ve  öğretim  süreçlerinin  mümkün  olduğunca  kesintiye uğramadan  yürütülebilmesi için,  her  düzeydeki  yükseköğretim  programlarında  yer  alan  derslerin "teorik  kısımlarının  gerekli  teknik  alt  yapı  ve  yeterliğe  haiz  olmaları  durumunda"  hangilerinin uzaktan ve djital öğretim yöntemi ile yapılacağına  yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca karar verilmesine imkan tanınmıştır. Kurulumuza  yapılan  muhtelif  başvurularda  söz  konusu  küresel  salgın  nedeniyle  ikametgahlarına dönen  öğrencilerin,  bulundukları  yerlerde  internet  erişimi,  bilgisayar  temini  vb.  olanakları sağlamakta  zorlandıkları  ifade  edilerek  uzaktan  devam  edemedikleri  dersler  nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesine imkan tanınması istenmiştir. COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki  ders  ekle-sil işlemlerinin  sona  ermesi,  dönem  sırasında  bazı  öğrencilerin  uzaktan öğretime  devam  etme  imkanlarının  olmadığı  da  göz  önünde  bulundurulurak,  31.03.2020  tarihli Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  toplantısında  Kurulumuz  tarafından  COVID-19  küresel  salgını dolayısıyla: 1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim      gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde        2019-2020  eğitim  öğretim  yılı  bahar  döneminde  kayıtlarının  dondurulmasına  ve  kayıt       dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına, 2.  Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin; a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan       öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı        hususlarında ilgili tez  danışmanın  görüşü  alınması  kaydıyla  üniversite  yönetim       kurulunca değerlendirilirilerek karar verilmesine, b)  Bu  süreçte  tez  döneminde  olup  azami  süresi  biten  öğrenciler  için  eğitime  ara       verilen süre kadar ilave süre verilmesine, c)  Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının     etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik        sınavlarının  "denetlenebilir  ortam  ve  şartlarda  gerçekleştirilmesi  ve  muhakkak      kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkanlar ile yapılabileceğine,bununla birlikte       bu konuda  erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine 3.  Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına, karar verilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU Başkan Vekili