KURUMSAL GELİŞİM

AMAÇ: Toplam Kalite İlkelerinin derneğin tüm karar, uygulama ve etkinlik alanlarında Yönetim ve üyelerimizin yaşam biçimi olarak yerleşmesini ve sürekliliğini sağlamak.

Toplam Kalite Yönetim Biçiminin temel yapısını oluşturan Vizyon, Misyon, Yıllık Slogan ve Ana İlkelerdeki kapsam değişikliği için düşünce üretmek ve yönetime önermek,

Çalışma gruplarının Toplam Kalite Yönetiminin vazgeçilmez öğesi olduğu bilinciyle, çalışma biçimlerinin Toplam Kalite İlkelerine uygun olacak şekilde gerçekleşmesi için yönetim ile işbirliği yapmak,

Çalışma gruplarının toplanma, düşünce üretme, raporlama ve etkinliklerinde Toplam Kalite Yönetimi anlayışına uygun çalışabilmeleri için sistematik yöntemler geliştirmek,

Çalışma gruplarında çalışan lider ve üyeler ile tüm KYÖD üyeleri için ayrı içerikte ya da ortak konularda eğitim programları düzenleyerek Toplam Kalite Bilincinin yaygınlaşması ve sistematik yaklaşımların kullanılabilmesini sağlamak,

Diğer çalışma gruplarının etkinliklerini ve grup faaliyetlerini Toplam Kalite ilkelerine göre yapmalarını sağlamak üzere kolaylaştırıcı görevini üstlenmek, bu amaçla grup üyelerinden bazı kişilerin geçici süre ile diğer çalışma grupları ile beraber çalışmalarını sağlayacak şekilde düzenleme yapmak,

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneğinin diğer kuruluşları niteliğinde olan Radyo KYÖD, Vakıf ve ileride oluşabilecek diğer işletmelerinde de Toplam Kalite ilkelerine uygun bir yönetim biçiminin yaygınlaştırılması için düşünce üretmek, gözlem yapmak ve yönetime öneride bulunmak, gerektiğinde bu kuruluşlarla ortak çalışmak,

İnsana ve üyelere saygı temel yaklaşımıyla, Toplam Kalite anlayışına uygun şekilde dernek lokali ve diğer işletmelerin ofislerinde düzenleme yapmak, düşünce üretmek, yönetime önermek ve gerektiğinde iyileştirme etkinliklerini üstlenerek gerçekleştirmek,

Yapılan etkinliklerde sürekli iyileştirme sağlanabilmesi için Toplam Kalite modeline uygunluğu açısından gözlem yapmak üzere katılarak aksaklıkları belirlemek, bunları ilgili çalışma grubu liderine ve yönetime raporlamak,

Toplam Kalite çalışma grubunun etkinlikleri ile diğer tüm çalışma gruplarına önder olma özelliğini göz önünde tutarak her tür faaliyeti kayda geçirmek ve bunu standart formlar ya da sistemler kullanarak gerçekleştirmek, uygulamada olumlu bulunan ve yönetimin de onayının alındığı yöntemleri standart olarak yayınlanarak, bu konuda öncü olmak,

Toplam Kalite Yönetim biçimini uygulayan ve savunan diğer şirket ve KALDER gibi ulusal kuruluşlar ile ilişkiye geçmek, uluslararası kuruluşlar ile ilişkiye geçmek için ilgili çalışma grubu ile ortak çalışmak ve KYÖD’ün bu konudaki etkinliklerini duyurmak amacıyla gezi, panel ve konferanslar düzenlemek,

Toplam Kalite Yönetimi ve ilkelerinin diğer sivil toplum örgütleri tarafından da benimsenmesi için önderlik etmek ve destek vermek,

KYÖD lokalinde, Radyo ve Vakıf ofislerinde çalışma gruplarının etkinliklerinin sergilenebilmesi, dernek İlke, Slogan, Misyon ve yönetimin kararlarının duyurulabilmesi için pano ve afiş düzenlemeleri yapmak,

KYÖD’ün Toplam Kalite Modeli ilkelerini yaşama geçirebilmesi ve bu konudaki uygulamaları standartlaştırmak için yoğun çaba sarfetmek ve Dernek Tüzüğü ve Sivil Toplum Örgütleri Kültürümüz çerçevesinde KYÖD’ü bu konuyla ilgili ödül ve yarışmalara hazırlamak,

KYÖD Toplam Kalite Yönetimi El Kitabını değişen yıllık ana hedefler, slogan ya da yenilenen ilkeleri göz önünde tutarak sürekli geliştirmek ve her yıl yeniden yayınlamak,

Derneğin süreçleri, Yönetim Kurulu ve diğer çalışanların iş tarifleri, organizasyonel sorumluluklar ve sürekli yapılmakta olan işleri, ISO 9000 serisi satandartların da gereğini dikkate alarak “KYÖD UYGULAMA STANDARTLARI” adı altında düzenli olarak yayınlamak ve sürekli geliştirmek,

KYÖD’ün Toplam Kalite Yönetimi ile aşağıda beklediği amaçları doğrultusunda gelişimi sağlayacak her tür etkinliği planlamak ve uygulamak;

ÜYELERİMİZİN TAM KATILIMI, PAYLAŞIM VE MUTLULUĞU

TOPLUMA HİZMET

SİSTEMATİK YAKLAŞIM VE STANDARTLAŞMA

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME